Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa 2024

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa 2024

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được tổ chức trong 2 ngày (03 và 04/6/2024). Bài thi vào lớp 10 môn Anh Khánh Hòa với thời gian làm bài 60 phút, tổ chức thi sáng ngày 4/6.

Mã đề 01
Mã đề 01
Mã đề 01
Mã đề 01

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa 2024

Đáp án mã 01

1. C 9. A 17. A 25. A
2. D 10. D 18. B 26. D
3. A 11. B 19. A 27. A
4. D 12. C 20. B 28. D
5. D 13. B 21. B 29. A
6. B 14. C 22. C 30. B
7. D 15. B 23. D 31. A
8. A 16. C 24. B 32. C

Đáp án mã 02

1. D 9. A 17. A 25. C
2. D 10. C 18. A 26. A
3. A 11. A 19. C 27. C
4. B 12. B 20. B 28. A
5. D 13. D 21. A 29. C
6. C 14. B 22. B 30. B
7. D 15. D 23. B 31. C
8. D 16. A 24. A 32. B

B. Written test

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. Write your answer on your answer sheet

Câu 33: Because his car is broken, he cannot go out for lunch.

→ If his car weren’t broken, he could go out for lunch.

Câu 34: The last time I saw a real giant panda was two months ago.

→ I haven’t seen a real giant panda in two months.

Câu 35: He still went to school yesterday although he was very sick.

→ In spite of being very sick, he still went to school yesterday.

Câu 36: “We don’t want to discuss this matter again,” they said.

→ They said they didn’t want to discuss the matter again.

Related Posts